Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpracování osobních údajů – obecní úřad

 

Obec Prakšice – Obecní úřad Prakšice, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje:


Matrika

Účel zpracování osobních údajů:

 • evidence uzavření manželství, narození a úmrtí fyzických osob, evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů a listin.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • kniha narození:
  jméno, popř. jména a příjmení dítěte, den, měsíc a rok narození dítěte, rodné číslo, místo narození, pohlaví dítěte, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů, údaje o potvrzované skutečnosti, den, měsíc a rok, osvojení, určení popř. popření otcovství, druh a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad, jde-li o cizince, datum, místo vydání a jeho platnost.
 • kniha manželství:
  jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení snoubence/manžela, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav, státní občanství, místo trvalého pobytu muže a ženy, den, měsíc a rok a místo uzavření manželství, jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů manželů, dohoda manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení, i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru, jména a příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo narození, údaje o potvrzované skutečnosti, číslo jednací a právní moc rozsudku o rozvodu, druh a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad, anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany, průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, průkaz oprávnění k pobytu osoby používající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, průkaz cizince požívající dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana, datum, místo vydání a jeho platnost.
 • kniha úmrtí:
  den, měsíc, rok a místo úmrtí, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství a místo trvalého pobytu zemřelého, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, a rodné číslo žijícího manžela/partnera, jméno, popř. jména a příjmení, den, měsíc a rok narození, trvalý pobyt vyřizovatele pohřbu.

 

Stanoveno
zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • ověřování pravosti podpisu (legalizace), zkouška úředníka:
  - jméno, popř. jména a příjmení, datum a místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky žadatele, popřípadě svědků, druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny údaje, podpis osoby, jejíž podpis je legalizován, popřípadě podpis svědků,
  - jméno, popř. jména a příjmení, popř. rodné příjmení, den, měsíc a rok narození, místo narození úředníka.

 

Stanoveno
zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
směrnicí Ministerstva vnitra č. VS-28/60/2-2006 ze dne 21.6.2006, k jednotnému postupu při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzická osoba, která se narodila, uzavřela manželství nebo zemřela:
  - v obvodu matričního úřadu Prakšice
 • fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obvodu matričního úřadu Prakšice,
 • fyzická osoba, která požádala o ověření podpisu,

 

Kategorie příjemců údajů:

 • fyzická osoba, které se matriční zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
 • orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném,
 • fyzická osoba, která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu,
 • fyzická osoba, která požádala o ověření podpisu.

Doba uchování osobních údajů:

Matriční knihy jsou uloženy po provedení posledního zápisu u matričního úřadu,

 • jde-li o narození 100 let,
 • jde-li o manželství a úmrtí 75 let, po uplynutí lhůty se předají k archivaci státnímu archivu,
 • ověřovací knihy podpisů 10 let,
 • ostatní dle Spisového a skartačního řádu Obecního úřadu Prakšice.


Evidence obyvatel, ohlašovna pobytu, ověřování listin a podpisů

- evidence obyvatel

Účel zpracování osobních údajů:

 • evidence obyvatel.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil, rodné číslo, státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 • adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
 • rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
 • rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
 • rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
 • rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
 • o osvojeném dítěti - stupeň osvojení, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození, rodná čísla osvojitelů, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
 • datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

 

Stanoveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů:

 • občané České republiky přihlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu obecního úřadu obce.

Kategorie příjemců údajů:

 • Ministerstvo vnitra ČR, obec Prakšice a Obecní úřad Prakšice u obyvatel, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu obce Prakšice, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti,
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném,
 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě,
 • zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě.

Doba uchování osobních údajů:

 • osobní údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky se uchovávají po dobu 50 let od doby úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou,
 • doklady plnící oznamovací povinnost v souladu se zákonem o evidenci obyvatel 5 let,
 • žádosti o poskytnutí osobních údajů 5 let.


- ohlašovna pobytu

Účel zpracování osobních údajů:

 • evidence obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu obce Prakšice.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
 • rodné číslo, státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 • adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
 • rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
 • rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
 • rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
 • rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
 • datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

 

Stanoveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické osoby - občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve správním obvodu Obecního úřadu Prakšice.

Kategorie příjemců údajů:

 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě,
 • zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě,
 • obec Prakšice a Obecní úřad Prakšice,
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném.

Doba uchování osobních údajů:

 • po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 50 let,
 • přihlašovací lístek k trvalému pobytu se uchovává 50 let po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou anebo po změně trvalého pobytu občana mimo správní obvod Obecního úřadu Prakšice,
 • žádosti o poskytnutí osobních údajů se uchovávají po dobu 5 let.


- ověřování podpisů a listin

Účel zpracování osobních údajů:

 • evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů a listin.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • ověřování pravosti podpisu (legalizace), ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimace) jméno, příp. jména a příjmení, datum a místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR, druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna totožnost žadatele o legalizaci podpisu, a podpis osoby, jejíž podpis je legalizován.

Stanoveno zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzická osoba, která požádala o ověření podpisu nebo listin.

 

Kategorie příjemců údajů:

 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu vymezeném tímto zvláštním předpisem.

Doba uchování osobních údajů:

 • ověřovací knihy jsou uloženy po dobu 3 let.  

 

Volby a referendum, shromažďovací právo, Czech POINT

- volby a referendum

Účel zpracování osobních údajů:

 • organizace voleb a referenda.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefonní číslo.

 

Stanoveno zákonem
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů,

č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů,

č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

 

Kategorie subjektů údajů:

 • občané České republiky a států Evropské unie.

Kategorie příjemců údajů:

 • Ministerstvo vnitra ČR,
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
 • Český statistický úřad,
 • Český úřad zeměměřický a katastrální,
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném.

Doba uchování osobních údajů:

 • kandidátní listiny a související dokumentace se uchovávají po dobu 10 let,
 • ostatní volební dokumentace související s volbami a referendem se uchovává po dobu 5 let.


- shromažďovací právo

Účel zpracování osobních údajů:

 • evidence shromáždění konaných ve správním obvodu Obecního úřadu Prakšice, která musí být v souladu se shromažďovacím zákonem oznámená.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele shromáždění, nebo osoby oprávněné jednat za svolavatele.

 

Stanoveno zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické osoby – občané ČR starší 18 let.

Kategorie příjemců údajů:

 • obec Prakšice a Obecní úřad Prakšice,
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném.

Doba uchování osobních údajů:

 • oznámení o konání shromáždění se uchovává po dobu 5 let.


- Czech POINT

Účel zpracování osobních údajů:

 • evidence žadatelů o poskytnutí výstupu z ISVS - Informačního systému veřejné správy.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, příjmení rodné i současné, datum a místo narození, místo trvalého pobytu.

 

Stanoveno zákonem
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické osoby žádající o výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z ISVS.

Kategorie příjemců údajů:

 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu vymezeném tímto zvláštním předpisem.

Doba uchování osobních údajů:

 • žádost o výpis z Rejstříku trestů se uchovává po dobu 6 let,
 • žádost o výstup z ISVS se uchovává po dobu 1 roku.
   
   

Místní poplatky


Účel zpracování osobních údajů:

 • správa místních poplatků – tj. právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností,zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době (§ 2 zák. 280/2009 Sb. + § 16 zák. 565/1990 Sb.)
 • správa uložených a nezaplacených pokut a nákladů řízení – tj. právo vybrat a vymáhat uložené pokuty dle ustanovení § 161 a 162 zák. 280/2009 Sb.
 • evidence smluv na nájem, prodej či výpůjčku nemovitostí ve vlastnictví obce Prakšice – uplatňování práv a povinností vlastníka nemovitostí nebo uživatele nemovitostí, vyplývajících z těchto smluvních vztahů
 • vymáhání dlužného nájemného za byty, nebytové prostory, pozemky a ostatních nemovitostí
 • správní řízení pro vydání rozhodnutí o povolení provozovateli provozovat sázkovou hru podle § 2 písm. b) a písm. e) zák. 202/1990 Sb.


Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo (rodné číslo dle § 16 zák. 565/1990 Sb. a dle obecně závazných vyhlášek obce Prakšice o místních poplatcích
  • u místního poplatku ze psů
  • u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, event. datum narození
  • u vymáhání nezaplacených pokut a nákladů řízení uložených jinými správními orgány a městskou policií
 • jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, event. datum narození
  • u nájemného z pozemků
  • nájemného ostatních nemovitostí
  • nájemného věcí movitých
  • nájemného z bytů a nebytových prostor
  • prodeje pozemků
  • prodeje ostatních nemovitost
 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození, event. rodné číslo
  • u správního řízení pro povolení výherních hracích přístrojů, tombol (dle zák. 202/1990 Sb.)


Kategorie (rozsah) shromažďování údajů od jiných orgánů:

 • jméno a příjmení, bydliště, příp. rodné číslo, datum narození
  • usnesení okresních soudů o dražbách a dražebních vyhláškách

Kategorie (rozsah) zpracovávaných citlivých údajů:

 • zdravotní stav (zák. 280/2009 Sb.)

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické a právnické osoby


Kategorie příjemců údajů:

 • subjekty v souladu s § 53 až 55 zák. 280/2009 Sb.


Doba uchování osobních údajů:

 • u místních poplatků po dobu vymožení poplatkových povinností
 • u pokut – po dobu vymožení
 • u nájemného, prodeje či výpůjčky – po dobu existence smluvních vztahů, popřípadě vymožení práv a povinností z těchto vztahů vyplývajících
 • u loterií a jiných podobných her – po dobu zpracování, vyúčtování a odvodu výtěžků

Následně se dokumenty archivují a uchovávají v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, tj. uložení v archivu po dobu skartační lhůty.Na úseku rozpočtu a účetnictví není vytvářena primární agenda s osobními údaji. Pokud se osobní údaje v agendách použijí, tak v rozsahu nezbytném pro identifikaci subjektu a dále se nezpracovává. Základním identifikátorem při zpracování účetnictví je variabilní symbol.

Smlouvy nájemní, pacht, výpůjčka

Účel zpracování osobních údajů:

 • jednání o uzavírání smluv na převod (úplatný i bezúplatný), nájem, pacht či výpůjčku nemovitostí ve vlastnictví obce Prakšice nebo nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob
 • uplatňování práv a povinností vlastníka nemovitostí nebo uživatele nemovitostí vyplývající z uzavřených smluvních vztahů


Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození (rodné číslo v případě převodu nemovitostí – stanoveno zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)


Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické osoby – zájemci o převod, nájem, pacht či výpůjčku nemovitostí ve vlastnictví obce Prakšice
 • fyzické osoby – vlastníci nemovitostí, se kterými obec Prakšice uzavírá smlouvy o převodu, nájmu či výpůjčce nemovitostí 


Kategorie příjemců údajů:

 • osobní údaje – jméno, příjmení a bydliště jsou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uváděny na materiálech k jednání a rozhodnutí orgánů města a v usneseních z jednání těchto orgánů
 • ve smlouvách jsou uváděny osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, u smluv o převodech nemovitostí rodná čísla 

 


Doba uchování osobních údajů:

 • v případě nájemních smluv, smluv pachtovních a smluv o výpůjčce - po dobu existence smluvních vztahů, případně vymožení práv a povinností z těchto smluvních vztahů vyplývajících
 • v případě smluv o převodu nemovitostí - po dobu 11 let od převodu vlastnictví k nemovitostem