Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace

Žádost o informace

Obecní úřad Prakšice oznamuje, že s účinností od 1.12.2003 mohou fyzické i právnické osoby své dotazy, sdělení a další podání zaslat Obecnímu úřadu v Prakšicích na adresu:

Obecní úřad Prakšice
Prakšice 29
687 56 Prakšice

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetu

 

Zveřejňované informace:

 • veřejné vyhlášky
 • usnesení
 • obecně závazné vyhlášky obce Prakšice
 • nařízení obce Prakšice
 • návrhyrozpočtu obce výroční zprávy
   


Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně,písemně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.

Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Prakšice, kde je zaevidována na sekretariátu starosty a postoupena příslušnému oddělení nebo pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, kdy byla zaevidována .


Z podání musí být zřejmé:

- kdo je činí - jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);

- jaká informace je požadována;

- kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Prakšice).

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. V případech, kdy Obec Prakšice vede správní řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí OÚ Prakšice Krajský úřad Zlínského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení zpravidla do 15 dnů od jeho doručení. Postup podávání odvolání upravuje hlava VIII správního řádu.
 


www.ub.cz

www.form.cz

 

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky Obce Prakšice

Sazebník úhrad za poskytované služby
 

Ústní žádosti jsou vyřízeny ihned ústně a o jejich podání se nevede žádná evidence. Informace důležité pro občany jsou zveřejňovány i dalšími způsoby, a to prostřednictvím tisku, prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, na vývěskách rozmístěných po obci a na internetu.