Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Farnost

Prakšice patřily po staletí do farnosti uherskobrodské. První církevní stavbou v Prakšicích písemně zaznamenanou byla dřevěná kaple sv Václava, která stála nad hřbitovem. Podle porovnání map z roku 1827, 1872, 1909 a 1984 byla postavena při pravé, tj. východní zdi dnešního kostela před oltářem sv. Josefa. Byla 3 sáhy dlouhá a 3 sáhy široká. Kdy byla postavena není známo. Ve farní kronice je uvedeno, že od roku 1740 v ní bylo povoleno sloužit mši svatou při pohřbu, zřejmě na místním hřbitově. Obdobně nevíme, kdy vzni Vypracoval kl starý hřbitov. V roce 1858 se občané v obci rozhodli, že starou kapli zbourají a na jejím místě postaví novou, větší a zděnou. Nová kaple byla postavena v roce 1859 a vysvěcena 17. října. Zasvěcena byla Panně Marii.

Při generální vizitaci v Uh. Brodě navštívil arcibiskup olomoucký Theodor Kohn 14. června 1898 odpoledne i Prakšice, kde byl občany skvěle uvítán. Přislíbil, že bude pečovat o zřízení samostatné duchovní správy. Zároveň stanovil, které dny může být v kapli sloužena mše svatá. Faru stavila Obec Prakšice v letech 1902 – 1903 nákladem 18.000 Kč. Jak bylo uvedeno 12. února 1906, byl v Prakšicích slavnostně představen první farář prakšický P.František Dvořáček.

Zřízení farního úřadu bylo v obci významnou historickou událostí. Občané i školní děti staletí docházeli na bohoslužby do Uh. Brodu za každého počasí. Měli možnost se teď zúčastňovat mší svatých v místě nejen v neděli, ale i v dny všední. Rovněž různé církevní slavnosti a svatby se uskutečňovaly v obci. Při soupisu obyvatel v roce 1900 bylo z celkového počtu 887 občanů 883 římskokatolického vyznání. P. František Dvořáček Již v roce 1907 založil v obci Spořitelní a záloženský spolek Raiffeisenku, kterou z počátku vedl, pak v ní působil 25 let jako pokladník. Vedl občany ke spoření a tím k možnosti půjčovat peníze těm, kteří se ocitli v nouzi na 5 % úrok. Lichváři, zvláště v Uh. Brodě, tehdy půjčovali peníze na 50 – 100 % úrok za rok.

P.Fr.Dvořáček byl i dobrým hospodářem a včelařem. Původně studoval na lékaře, byl nemocným lidem rádcem i lékařem. V důsledku nárůstu obyvatel v obci, bylo po válce započato jednání o možnosti přístavby kostela.V roce 1927 vyzval občany ke sbírce na uvedený účet, ve kterém se každý rok pokračovalo.V únoru 1931 při oslavě 25. výročí farnosti a zároveň jeho působení ve farnosti, mu byl předán za jeho záslužnou činnost titul čestného občana Prakšic. Na odpočinek odešel do Uh. Brodu v roce 1933. V obci působil 28 let. Zemřel 24.prosince 1942 a slavnostně byl na jeho přání pohřben na hřbitově v Prakšicích.

Po odchodu P. Františka Dvořáčka v roce 1933 působil ve farnosti P. Josef Herodek. Pokračoval ve sbírkách na přístavbu kostela a usiloval o přifaření obce Pašovice. V roce 1936 si Pašovice přistavily vlastní hřbitov a obec usilovala o stavbu kaple. Pašovští občané po staletí chodili do kostela na Velký Ořechov, kde byli pohřbívání i jejich zemřelí.

V červnu 1937 byla farnost Prakšice svěřena kaplanu P. Janu Dubskému z Uherského Brodu. Narodil se 31. května 1908 v Kostelci u Kyjova. Úkolu stavby nového chrámu Páně se ujal s velkou energií a elánem. Od října 1937 do května 1938 byl řešen problém, v jakém poměru se budou obě obce na stavbě kostela podílet. Teprve 14. května 1938 se obecní zastupitelstvo v Prakšicích usneslo, aby Obec Pašovice byla do místní farnosti přijata s podmínkou, že se bude podílet 35% na stavbě nového kostela. Již v průběhu tohoto jednání se řešilo, jaký kostel postavit. Rovněž vydání stavebního povolení bylo zdlouhavé, bylo vydáno teprve v závěru června 1938. Demolice staré kaple začala 6. července toho roku, za dalších 12 dnů byly vyhloubeny základy nového kostela. Vzhledem k napjaté mezinárodní situaci P. Jan Dubský usiloval, aby nový kostel byl do příchodu zimy pod střechou. Jeho usilovnou organizátorskou činností a obětavou prací občanů obou vesnic se podařilo 23 září 1938, kdy byla vyhlášena mobilizace občanů proti hitlerovskému Německu, kostel za 66 dní postavit a zastřešit.

Administrátor P. Jan Dubský se vrátil z mobilizace do Uherského Brodu. Na jeho místo nastoupil do Prakšic P. Stanislav Trnavský, který zde působil do 3.května 1939. Po jeho odchodu se do Prakšic vrátil P. Jan Dubský jako farář. Po dalších jednáních byly Pašovice konečně odfařeny z Velkého Ořechova. Nový kostel byl posvěcen až 22. června 1941.

Po ukončení 2. světové války bylo prvořadým úkolem opravit poškozený kostel, který byl zasažen několika dělostřeleckými granáty. Další činnost P. Jana Dubského byla zaměřena na stavbu nového hřbitova. Po delším jednání o umístění hřbitova a následném získání pozemků byla v roce 1947 započata úprava terénu. Hřbitov byl dokončen na jaře roku 1949 a 9. května posvěcen. V červenci roku 1950 odešel ilegálně do zahraničí P. Jan Dubský spolu s P. Hrubým, P. Šimoníkem a dalšími. K útěku jim pomáhala skupina občanů, která byla prozrazena a zatčena. Mezi nimi byl i Vratislav Hladiš, který byl odsouzen na 20 let do vězení. Pracoval v různých táborech, po 9 letech byl na základě amnestie propuštěn.

P. Jan Dubský se dostal do Vatikánu, kde s v Nepomucenu připravoval na svá další působení. Měl v úmyslu se věnovat misijní činnosti, proto se učil anglicky. Po roce příprav odcestoval do Severní Dakoty k hranicím mezi USA a Kanadou. Dle vyjádření jeho spolupracovníků zvláště z organizace Orla, často vzpomínal na Prakšice, které by rád navštívil nebo se do nich vrátil. Byl velmi aktivní v exilové organizaci Orla v USA a v posledních letech svého života byl i jejím starostou. Působil ještě v několika farnostech, poslední byla ve Štrasburku. Zasloužil se tam o postavení kostela a fary. Zemřel 23. listopadu 1962 a pohřben byl ve Štrasgurku.

Po odchodu P. Jana Dubského působil ve farnosti v letech 1950 – 1952 P. František Javor.V lednu 1952 ho vystřídal P. Jan Čechal, který nechal vymalovat celý kostel. Po jeho přeložení do Blatnice nastoupil v dubnu roku 1958 do zdejší farnosti P. Josef Popelka, který byl třetím farářem prakšické farnosti. Pro kostel dal zhotovit v roce 1962 novou křížovou cestu. Provedl řadu vnitřních úprav, zvláště pozlacení a úpravu pozadí oltáře. Poslední byla rekonstrukce bohoslužebného prostoru v roce 1981 s oltářem čelem k lidu.

V dalším roce byla vymalována vnitřní část kostela.

Mimořádnou událostí v dějinách farnosti byla návštěva olomouckého arcibiskupa Msgre. Jana Graubnera. V neděli 13.3.1994 sloužil v kostele slavnostní mši svatou. V jejím závěru poděkoval faráři P. Josefu Popelkovi za 36 let obětavé duchovní činnosti ve farnosti. Novým správcem farnosti jmenoval P. Františka Bůžka, faráře z Uherského Brodu – Újezdce. Dále posvětil základní kámen pro stavbu kaple v Pašovicích. Tato kaple byla postavena nákladem 3.100.000 Kč a již v příštím roce – v sobotu 23. září 1995 posvěcena Msgre. Janem Graubnerem za velké účasti občanů z farnosti i okolí a mládeže v krojích.

P. Josef Popelka zemřel v neděli 6.7.1995. Pohřební obřady vykonal jmenovaný arcibiskup za účasti 20 knězů a velké účasti občanů. Po P. Frant. Bůžkovi, který byl přeložen do Rudy na Moravě, převzal duchovní správu farnosti v Prakšicích P. Vojtěch Daněk, farář z Uherského Brodu. Brzy po nástupu seznámil věřící se záměrem důkladné opravy střechy kostela, která byla několikrát vichřicí poškozena. Dále plánoval opravit fasádu, na které bylo znát poškození ještě ze 2. světové války a současně provést i rekonstrukci věže kostela. Všechny práce byly postupně provedeny nákladem asi 2 mil. Kč ze sbírek občanů a za přispění Obce Prakšice částkou 400.000 Kč. K 60. výročí posvěcení kostela byla venkovní část kostela obnovena. Kostel byl k tomuto výročí jako nově postavený.Tvoří hlavní dominantu Prakšic.

V červnu byl P. Vojtěch Daněk přeložen do Zašové u Val Meziříčí. Správcem farnosti je od té chvíle P. František Král. S velkým elánem začal řešit vnitřní úpravy a vybavení kostela. Do podlahy bylo instalováno teplovodní potrubí pro vytápění a položena nová dlažba. Dle návrhu architekta byla deponována původní menza, oltářní stupně a svatostánek. Dále byla provedena nová elektroinstalace. Všechny lavice byly vyměněny za nové. Po řadě dalších úprav byl kostel vymalován a slavnostně ho posvětil biskup Josef Hrdlička 23.11.2003.

Byly instalovány i nová barevná okna, na věži byla umístěna mozaika Panny Marie. Před hlavním vchodem bylo vybudováno žulové schodiště se zábradlím. Celkem v letech 2002 – 2003 bylo na uvedené opravy a vybavení kostela vynaloženo přes 3 mil. Kč výhradně se sbírek věřících.

Zbývá provést již jen rekonstrukci farní budovy.

Velmi stručný přehled hlavních událostí ve farnosti ukazuje na nadšení a nezměrnou obětavost správců farnosti i občanů obou obcí. Mimořádnou vzpomínku zasluhuje především P. Jan Dubský. Za velmi obtížných podmínek před vypuknutím 2. svět. války i v jejím průběhu, dokázal organizovat stavbu místního kostela a brzy po válce i stavbu hřbitova.Jeho vzpomínce i vzpomínce všem ostatním knězům a správcům prakšické farnosti, i občanům, kteří se podíleli na vývoji farnosti a pro paměť mladším generacím, je věnován tento stručný přehled dějin prakšické farnosti.

podle obecní kroniky zpracoval Jaroslav Gajdůšek