Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Právní předpisy

Právní předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují :

- Ústava ČR, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

- Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

- Zákon č. 312/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů

- Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

- Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním

- Zákon č. 298/1992 Sb. o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

- Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon,) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů (311(2002 Sb.)

- Zákon č. 312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů

- Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 576/1990 Sb., rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů

- Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech


Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.